Nå starter oppussingen av Steinveien Nord

Viktig informasjon om prosjektet

Fra uke 37 blir det stengt mellom krysset Kanebogen skole/stadion og nordover til Steinveien 49. Vi jobber oss nordover i Steinveien, Huseiere blir kontaktet. 
Innkjøring til Olderveien og Kanebogen stadion er derfor åpen fra sør. 

Det er også stengt fra Steinveien 24, og med påfølgende stenging av vegbane i stigende rekkefølge etter som arbeider flytter seg oppover Steinveien. Huseiere vil bli kontaktet. Gående kan passere. Omkjøring via Valfjellveien. 

Som en del av Harstadpakken, starter nå jobben med å oppgradere Steinveien. Strekningen mellom Grønnebakkan og Kanebogen er derfor stengt for kjørende trafikk fra 9. mai til og med oktober 2022. Det tilrettelegges imidlertid for at strekningen skal være både trygg og tilgjengelig for myke trafikanter. 

Denne saken vil oppdateres jevnlig med ny informasjon om prosjektet. 

Det var Harstad Maskin som vant anbudet på byggearbeidet i Steinveien. Arbeidet omfatter både vei, vann og avløp, elektro, støttemurer og jobb ut mot private som blir berørt av nytt fortau.

– Nå er vi i gang med jobben. Når vi er ferdige blir det blant annet nytt fortau langs hele strekningen, nye gatelys, utbytting av gamle støttemurer, oppgradert vann og avløp og nye busslommer, forteller Jahn Herstad, prosjektleder for Harstad Maskin.

Maskinene er på plass og jobben med vei, vann og avløp har begynt.

– Det er tydelig at ikke alle har fått med seg at veien er stengt. De kjører opp veien helt til de møter på maskinene og må rygge tilbake igjen. Og det til tross for skilting, forteller en smilende Kristoffer Nikolaisen, som er maskinfører på prosjektet i Steinveien.

Harstad Maskin har derfor satt opp ytterlige gjerder for å hindre trafikk til å kjøre opp veien.

Trygg skolevei og fleksible løsninger

Det er mange mennesker som daglig benytter seg av strekningen hvor gravingen nå pågår, og derfor er det også mye som må hensyntas i forbindelse med prosjektet. Det viktigste er trygg skolevei for barna i området.

– Veien er stengt for all trafikk. Men langs strekningen blir det en adskilt trasé for myke trafikanter. Da kan skolebarna fortsatt gå trygt til og fra skolen forbi anleggsområdet, forklarer Herstad.

Dropsonen for de eldre barna ved Kanebogen skole, blir også av anleggsmessige årsaker flyttet litt. Mens dropsonen for de minste barna ved skolen vil inntil videre kunne benyttes som normalt.

– Rutebussen vil nå gå fra rundkjøringen ved Kanebogen, til avkjøring i Harstadbotn opp til Grønnebakkan og tilbake igjen samme strekning.

Huseiere vil bli kontaktet direkte i forkant for å finne smidige løsninger for adkomst, renovasjon og annet underveis i prosjektet.

Maskinfører Kristoffer Nikolaisen og prosjektleder Jahn Herstad på plass i Steinveien. 

Dette skal gjøres:

Veg:

 • Steinveien utbedres over 740 meter fra kryss mot Grønnebakken og til kryss mot Skaunveien.
 • Det skal opparbeides fortau langs hele strekningen som utbedres.
 • Det skal opparbeides kantstopp i henhold til reguleringsplan, samt dropsone nedenfor Kanebogen skole.
 • Det skal opparbeides gangsone mellom dropsone og Kanebogen skole.

Vann og avløp:

 • Nytt vann- og avløpsanlegg på hele strekningen, samt ned mot riksvegen:
 • 1850 m vannledning, 1090 m spillvannsledning og 1140 m overvannsledning i hoved- og stikkledningstraséer. 10 vannkummer, 10 spillvannskummer, 12 overvannskummer og 5 midlertidige steinfangskummer.
 • Nytt drensanlegg for vegen:
  • 320 m slukledninger og stikkrenner. 21 sandfangkummer og 17 hjelpesluker.

Elektro:

 • Eksisterende veilysanlegg langs Steinveien skal demonteres. Remonteres med nye armaturer.

Konstruksjoner:

 • Det skal rives og reetableres flere støttemurer langs strekningen, samt etableres nye støttemurer i forbindelse med kantstopp og heving av fortau.

Eiendommer:

Det skal gjøres en del arbeid med adkomster til flere av eiendommene langs Steinveien som følge av etablering av nytt fortau.